Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Häften nr 195-196

Ledare nr 195-196: I detta nummer

“Ekonomisk frihet skapar välstånd“. Nyliberala sanningar utan grund
Daniel Ankarloo

I den ekonomisk-politiska diskussionen har nyliberalismens hegemoniska ställning lett till att ideologiska teser framställs som fakta. Skattesänkningar, privatiseringar, utförsäljning av statlig egendom ökar den “ekonomiska friheten“, som i sin tur skapar ökat välstånd, ja t o m jämlikhet. Följande granskning av det empiriska underlaget för de nyliberala sanningarna visar dock att statistiken pekar i annan riktning; Fölster, Norberg & Co har knappt en siffra rätt.

Rasismens lockelse och den historiska fascismens förbannelse. Om Österrikiska Frihetspartiets förbluffande framgångar 1986–2000
Göran Adamson

Tvärt emot vad alla “vet“ var väljarnas främsta skäl att lägga sin röst på Frihetspartiet (FPÖ) inte främlingsfientligheten, utan Jörg Haiders attack mot korruption och skandaler i den österrikiska samhällsmodellen. Låg Haiders attraktionskraft i att han hade rätt? Mot bakgrund av det österrikiska elitsystemets historia och struktur diskuteras här den demokratiska och antirasistiska kritikens ansvar för den högerextrema populismens politiska framgångar.

“Cowboys are Secretly, Frequently Fond of Each Other“. Brokeback Mountain och buddy-relationens homoerotik
Louise Wallenberg

En Hollywoodfilmatiersad kärlekshistoria mellan två cowboys har gjort monumental succé och fått den kristna högern i USA att rasa mot det rosa hotet mot familjen och nationen. Brokeback Mountain ger upphov till könspolitiska perspektivskiften såväl som genrehistoriska omvärderingar; Ang Lees film öppnar inte bara publikens ögon för en förträngd historisk verklighet utan gör retrospektivt hela västerngenren queer.

Den gråtande ishockeyspelaren. Om migration, nationell tillhörighet och dubbelt medborgarskap
Per Gustafson

Numera kan svenska medborgare utan några lagliga hinder också vara medborgare i andra länder. Vad betyder det nationella medborgarskapet i en globaliserad värld? Kan man tillhöra flera länder samtidigt? En återblick på diskussionerna om att tillåta dubbelt medborgarskap i Sverige — och på en olympisk ishockeyturnering — visar på skärningspunkter mellan nationella och transnationella perspektiv.

Intet och människan. Sartre och varats primat
Mike Harlow

Det följande är en liten pendang till författarens artikel “Vad är dialektik? Om Intets primat i Heideggers installationsföreläsning“ i föregående nummer av Häften. Där diskuteras Heideggers försök att logiskt upphäva motsägelselagen, vilket utmynnar i en konfliktens ontologi. Den jämförs här med det enhetliga varats primat i Sartres filosofi, som förlägger Intets ursprung till människan: icke-varande äger alltid rum inom ramen för mänsklig förväntan.

Formproblematiken hos Marx. Eller hur man inte skapar en renässans för marxismen. Svar till Anders Ramsay
Stefan Arvidsson

Anders Ramsays recension visar att han tror sig läsa en annan typ av bok än den elementära marxismintroduktion författaren har skrivit. Det väsentliga för marxismen idag är att få människor nyfikna på dess idéer och att presentera adekvata analyser av dagens kapitalism, inte att dra gränser mellan olika marxistiska skolor eller omtolka Marx, replikerar författaren till Den lilla marxisten. (Den korrekta versionen av recensionen publiceras i detta nummer.)

Envar sin egen marxist
Anders Ramsay

Under inflytande av postmodernismen riskerar en sofistikerad marxistiskt inspirerad kulturteori att kompletteras med schablonartade och vulgärmarxistiska uppfattningar om politik och ekonomi. En verklig renässans för Marx måste ta det politiska och ekonomiska innehållet i hans teorier på allvar. Det gör inte Stefan Arvidsson i Den lilla marxisten. En sorts ordbok, utgiven på Brutus Östlings Bokförlag Symposion Stockholm/Stehag 2005.

© Häften för kritiska studier 2007
Senast uppdaterad 2007-10-17
webmaster@haften.org